PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199265 June 15, 2018

Tłumaczenie z nieznacznymi modyfikacjami – Norbert Szaluś

Tytuł w j. polskim

„Ryzyko raka piersi jest znacznie niższe przy stężeniu w surowicy 25-hydroksywitaminy D – 60 ng/ml vs. <20 ng/ml (150 vs 50 nmol/L): Analiza zbiorcza dwóch badań z randomizacją i prospektywnej kohorty”

Wstęp

W licznych badaniach epidemiologicznych stwierdzono związek między wyższym stężeniem 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] a niższym ryzykiem zachorowania na raka piersi, niewiele badań oceniało ten związek dla stężeń 25-hydroksywitaminy D > 40 ng/ml.

Cel badania

Badanie przeprowadzono u kobiet w wieku 55 lat i starszych z oceną zależności pomiędzy stężeniem 25(OH)D a ryzykiem zachorowania na raka piersi (25(OH)D analizowano w szerokim zakresie stężeń)

Metody badania

W celu zbadania szerokiego zakresu stężeń 25(OH)D w analizach wykorzystano połączone dane z dwóch randomizowanych badań klinicznych (N = 1129, N = 2196) oraz kohorty prospektywnej (N = 1713). Wynikiem było rozpoznanie raka piersi w okresach obserwacji (mediana: 4.0 lat). Przeprowadzono trzy analizy: 1) Porównano zapadalność na raka piersi w zależności od stężenia 25(OH)D w zakresie od < 20 do 60 ng/ml (< 50 do 150 nmol/L), 2) opracowano wykresy Kaplana-Meiera 3) zastosowano wieloczynnikową regresję Coxa w celu zbadania związku między 25(OH)D a ryzykiem raka piersi przy zastosowaniu wielokrotnych pomiarów 25(OH)D.

Wyniki i dyskusja

W przeprowadzonej zbiorczej ocenie, stężenie 25(OH)D było istotnie, odwrotnie, związane z ryzykiem raka piersi. Wszystkie trzy analizy wykazały, że kobiety ze stężeniem 25(OH)D 60  ng/ml miały istotnie niższe ryzyko wystąpienia raka piersi (~80%) w porównaniu z kobietami o stężeniach <20 ng/ml. Stwierdzono również stały spadek ryzyka raka piersi wraz ze wzrostem stężenia 25(OH)D, bez dowodów na wzrost ryzyka w wyższych stężeniach.

Wyniki tej analizy potwierdzają wyniki poprzednich badań pomiędzy stężeniem 25(OH)D a ryzykiem raka piersi (wyższe stężenie, niższe ryzyko zachorowania) [7-18]. W badaniu typu case control Lowe i wsp. stwierdzili, że kobiety ze stężeniem 25(OH)D > 60 ng/ml miały o 83% mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi niż kobiety ze stężeniem
< 20 ng/ml (P<0,001) [7].

Ograniczenie obecnego badania obejmuje brak możliwości generalizacji na młodsze kobiety i mężczyzn. Jednakże, ze względu na to, że w innych badaniach stwierdzono istotny związek pomiędzy wyższym stężeniem 25(OH)D a niższym ryzykiem raka piersi u młodszych kobiet [10-13,18], spodziewamy się, że ten związek (wyższe stężenie 25(OH)D) = niższe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy również kobiet w każdym wieku.

Wnioski

Wyższe stężenie 25(OH)D wiązało się z zależnym od dawki zmniejszeniem ryzyka raka piersi, przy czym stężenie w surowicy 60 ng/ml miało najsilniejszy wpływ ochronny.

Literatura w pracy oryginalnej

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *