High-Dose Parenteral Ascorbate Enhanced Chemosensitivity of Ovarian Cancer and Reduced Toxicity of Chemotherapy /
„Wysokie dawki askorbinianu (witaminy C) podawane pozajelitowo (dożylnie) zwiększają chemiowrażliwość raka jajnika i zmniejszają toksyczność chemioterapii”

Opisane badanie było podzielone na 2 bloki – blok in vitro i in vivo. Analiza badania skrócona na potrzeby czytelnika

Zastosowane skróty
1. Cp = Karboplatyna
2. Pax = Paklitaksel
3. AA – Witamina C = askorbinian sodu

Badanie kliniczne
Prospektywne randomizowane badanie pilotażowe fazy I/IIa zostało przeprowadzone w dwóch ośrodkach: University of Kansas Medical Center Cancer Center w Kansas City, Kansas oraz w Centrum Medycznym Research Medical Center Resource Center-Gynecologic w Kansas City, Missouri, w latach 2002-2007.
Materiał i metody: Badanie pilotażowe I/IIA fazy. Do badania zakwalifikowano pacjentki z nowo rozpoznanym rakiem jajnika w III lub IV stopniu zaawansowania, w dobrym stanie klinicznym (ECOG – 0 – 2). Z 27 uczestniczek, 25 pań poddano analizie, z tego 22 pacjentki ukończyło badanie (= 81,5%). Szczegóły poniżej
               * Przed rozpoczęciem leczenia 2 pacjentki dobrowolnie wycofały się z ramienia Cp + Pax (Cp = Karboplatyna, Pax – Paklitaksel), ponieważ chciały otrzymać dożylną witaminę C (dlatego więc zostały wykluczone z analizy)

                * 2 uczestniczki zostały usunięte z ramienia Cp + Pax + AA (Cp = Karboplatyna, Pax – Paklitaksel, AA – witamina C), ponieważ nie przestrzegały zasady powstrzymywania się od palenia tytoniu, a jedna pacjentka została usunięta z ramienia Cp + Pax + AA po tym jak testy cytotoksyczne in vitro wykryły, że jej komórki nowotworowe były oporne na chemioterapię (Te 3 osoby otrzymały chemioterapię i witaminę C, więc ich zdarzenia niepożądane zostały uwzględnione, jednak zostały one wyłączone z oceny czasu przeżycia)

                    * Ramię Cp + Pax + AA – dawka początkowa witaminy C – 15 g na infuzję z jej eskalacją
do 75 g lub 100 g na jedno podanie dożylne

                    * Po ustaleniu dawki terapeutycznej, grupa Cp + Pax + AA otrzymywała witaminę C (askorbinian sodu) – 2 x razy w tygodniu przez 6 miesięcy, a podawanie witaminy C w iniekcjach dożylnych kontynuowano przez kolejne 6 miesięcy po zakończeniu chemioterapii (sumarycznie 12 miesięcy)

Witamina C – redukcja toksyczności związanej z chemioterapią u chorych na raka jajnika.
25 Pań – (12 w grupie Cp + Pax i 13 w grupie Cp + Pax + AA) oceniono pod kątem objawów niepożądanych (stosując kryteria Common Terminology Criteria for Adverse Events version 3 CTCAE v3 NCI).
               Objawy toksyczności związanej z chemioterapia, stopień 1 i 2 był znacząco niższy w grupie Cp + Pax + AA (z dożylną witamina C) w porównaniu z grupą Cp + Pax (bez dożylnej witaminy C) — (Ryc. 2A). W porównaniu z Paniami leczonymi Cp + Pax (tylko chemioterapią), u pacjentek leczonych Cp + Pax + AA (chemioterapia + dożylna witamina C) zaobserwowano znacząco mniejsze uszkodzenie narządów w prawie wszystkich ocenianych kategoriach – takich jak neurotoksyczność, dermatologia, toksyczność szpiku kostnego, podatność na infekcje, toksyczność wątrobowo-żółciowo/trzustkowa, uszkodzenia w układzie moczowo-płciowym, przewodu pokarmowego jak również dróg oddechowych (w tym płuc)(Ryc. 2 A, B).
               U Pań z rakiem jajnika dodanie dożylnej witaminy C do standardowej chemioterapii wykazało tendencję do poprawy całkowitego czasu przeżycia (OS – Overall Survival). Warte do zauważenia jest to, że średni czas do progresji/nawrotu choroby był o 8,75 miesiąca dłuższy w ramieniu Cp + Pax + AA (z witaminą C) w porównaniu u pacjentek tylko z chemioterapią Cp + Pax (ryc. 2 C, D).
              Pomimo, że żaden z tych wyników nie osiągnął istotności statystycznej, ze względu na brak siły statystycznej pozwalającej na wykrycie skuteczności prowadzonego badania, należy podkreślić, że wyniki te mogłaby również ulec poprawie gdyby witamina C była stosowana częściej w trakcie terapii onkologicznej (wzorując się na badaniu – D. A. Monti, at al, Phase I evaluation of intravenous ascorbic acid in combination with gemcitabine and erlotinib in patients with metastatic pancreatic cancer. PLOS One 7, e29794.(2012))

Ocena synergistycznego działania chemioterapii z witaminą C (askorbinian)

Zwierzęcy model in vivo
Synergię tą badano na wszczepionym dootrzewnowo raku jajnika SHIN3 u myszy atymicznych (bez grasicy). Witamina C podawana pozajelitowo w dużych dawkach nie miał zauważalnych działań niepożądanych, ani sam, ani w połączeniu z chemioterapią. W porównaniu z kontrolą leczenia solą fizjologiczną, sam askorbinian zmniejszył masę guza w stosunku do grupy kontrolnej (Ryc. 1). Leczenie skojarzone witaminą C
i karboplatyną (AA + Cp) było bardziej skuteczne w porównaniu do samej witaminy C jak również do monoterapii z karboplatyną. Podobne efekty zaobserwowano w przypadku połączenia kombinacji askorbinianu i paklitakselu (AA + Pax). Ponieważ paklitaksel
i karboplatyna są podstawowym schematem w leczeniu pacjentów z rakiem jajnika, przetestowano również połączenie AA + Cp + Pax. Potrójne skojarzone leczenie zmniejszyło masę guza masę guza o 94% w porównaniu z grupą kontrolną i całkowicie zahamowało powstawanie wodobrzusza. Efekt ten był znacząco lepszy niż w przypadku Cp + Pax (Fig. 1B). Wszystkie kombinacje AA + Cp, AA + Pax, i AA + Cp + Pax wykazywały lepsze efekty terapeutyczne w porównaniu z leczeniem samymi chemioterapeutykami

Wnioski:

Dane z badania dostarczają silnych dowodów uzasadniających podawanie dożylnej witaminy C jako terapii addytywnej do chemioterapii u pacjentek z rakiem jajnika.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *